Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19, 42/20), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN broj 23/17 , 72/17, 52/19), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Bibinje (“ Službeni glasnik Općine Bibinje ” broj 3 ), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Bibinje Ur.br. 112/2022, donesene na 8. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bibinje dana 27.05.2022., Turističko vijeće Turističke zajednice općine Bibinje raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Bibinje

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme od 4 godine

 

 

I.

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19) i članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

  1. Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

  2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

  3. Znanje jednog stranog jezika

  4. Znanje rada na osobnom računalu

 

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke I. ovog Natječaja, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

II.

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis

  2. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenje visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)

  3. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz iz kojeg je vidljivo da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju

  4. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice vlastoručno potpisan u originalu (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice treba biti izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

  5. Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika-preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika

  6. Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu-preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu

 

III.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Direktor turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz članka 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

IV.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja provest će se intervju o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Bibinje.

 

V.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica općine Bibinje, Ul.112.brigade HV, 2, 23205, Bibinje uz naznaku „Za natječaj -  ne otvaraj" osobno ili preporučenom poštom.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kandidatkinje

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Općine Bibinje.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Bibinje zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

 

U skladu s odredbom članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktor mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

 

Ur.br: 116/2022

Bibinje, 30.svibnja 2022.

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Općine Bibinje

v.r. Šime Sekula, predsjednik

 

Natječaj za izbor direktora/ice TZO Bibinje