Pravo na pristup informacijama

INFO

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Bibinje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Bibinje.

Potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• na adresu: Turistička zajednica općine Bibinje, Trg Tome Bulića 9,23205 Bibinje
• elektroničkom poštom: info@visitbibinje.com
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Bibinje radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00 do 14:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Službenik za informiranje: Marijana Kovač, 023/261-001

Zakon o pravu na pristup informacijama