Podmínky využívání mobilní aplikace Visit Bibinje

Všeobecná ustanovení
Turistické sdružení obce Bibinje (dále v textu: TZO Bibinje) je nositel práva vytvářet a/nebo zveřejňovat obsah a spravovat web stránku www.visitbibinje.com. Osoba, která využívá tuto stránku (dále v textu: Uživatel), jejím používáním bezpodmínečně souhlasí s aplikací těchto Podmínek používání a má se za to, že je osoba oprávněná akceptovat tyto Podmínky používání a že rozumí všechna rizika spojená s využíváním tady zveřejněného a dostupného obsahu.
Každé jiné využívání obsahu dostupného na této webové stránce podléhá odpovídající právní ochraně a aplikaci odpovídajících a právně povolených opatření vůči Uživateli a/nebo třetí osobě, která má prospěch z takového využívání zde dostupného obsahu.

Charakter zveřejněného obsahu a zodpovědnost TZO Bibinje
Obsah zveřejněn a dostupný prostřednictvím této webové stránky je výhradně informačního charakteru a je získán ze zdroje, které TZO Bibinje považuje za spolehlivý, bez jakékoliv garance TZO Bibinje, jakéhokoliv druhu, vyřčeného nebo zamlčeného, že je tento správný, včasný, kompletní a/nebo vhodný pro určitý úmysl nebo daný způsob využití. Uvedený obsah Uživatel využívá výhradně na vlastní zodpovědnost a TZO Bibinje nemůže být považován za zodpovědné, za jakoukoliv škodu vzniklou jeho využíváním nebo interpretací.

Právo intelektuálního vlastnictví
Obsah zveřejněný na této webové stránce je chráněn předpisy práv intelektuálního vlastnictví, takže každé jeho neoprávněné využívání může představovat základ pro zahájení řízení pro ochranu práva vůči Uživateli ze strany TZO Bibinje nebo třetí osoby, která je oprávněný nositel autorských práv.

Právo změny obsahu
TZO Bibinje si vyhrazuje právo změny, zrušení (dočasného nebo trvalého) jakéhokoliv obsahu této webové stránky, bez povinnosti předchozího ohlášení, v jakémkoliv okamžiku.

Změny podmínek používání
TZO Bibinje si vyhrazuje právo změny těchto podmínek využívání v jakémkoliv okamžiku a není ani nebude zodpovědný za možné následky vzniklé z takových změn. Uvedené změny jsou platné ode dne zveřejnění na této webové stránce.

Autoři zveřejněnných fotografií
Archiv TZO Bibinje, Leo Banić, Saša Čuka.